Significat de JIO

En sánscrit hi ha  la paraula Jivatma que es tradueix per:
L’anima viva o individual instal·lada en el cos humà, el principi vital, aquell principi de vida que fa que el cos sigui capaç de moviment i sensació. (Mentre que Atman es tradueix per la gran ànima única, que ens és comuna  a tots).

En textos sànscrits antics, i tambe en altres textos més recents en llengua gurmuki, idioma utilitzat en les pregàries siks, es troba el mot Ji com a diminutiu de Jivatma.

Exiteix ademés la paraula sánscrita Jyotisi, que significa llum, brillantor. S’afegeix així un matis al diminutiu Ji: Quan diem JIO portem la qualitat de llum i brillantor al diminutiu d’ànima. Es una forma respectuosa i col·loquial per referir-nos a l’ànima, principi de vida.

Així doncs, quan parlem de JIO, ens referim a l’ànima individual, la que tots tenim i que fa que el nostre cos tingui moviment i sensació, i ens hi referim en la seva forma més lluminosa i propera.

IMG_1231

En sánscrito existe la palabra Jivatma que se traduce por:
El alma viva o individual instalada en el cuerpo humano, el principio vital, aquel principio de vida que hace que el cuerpo sea capaz de movimiento y sensación.(Mientras que Atman se traduce por la gran y única alma, que nos es común a todos).
En textos sánscritos antiguos, y también en otros textos algo más recientes escritos en gurmuki, idioma utilizado en las oraciones siks, se encuentra la palabra Ji como diminutivo de Jivatma. Existe además la palabra sánscrita Jyotisi, que significa luz, brillo. Añade así un matiz al diminutivo Ji: Cuando decimos JIO llevamos la calidad de luz y brillo al diminutivo de alma.
Es una forma respetuosa y coloquial para referirnos al alma, principio de vida. Así pues, con la palabra JIO nos referimos al alma individual, la que todos tenemos y que hace que nuestro cuerpo tenga movimiento y sensación, y nos referimos a su forma más luminosa y cercana.