Programa Regular de Yoga

Quan parlem de ioga ens referim a una pràctica molt antiga, que ajudava a assolir el que s’anomenava un estat de “yoga”, de disciplina del cos i la ment, que permet experimentar la veritat de l’existència. Alguns autors parlen d’assolir la unitat, i que pot ser entès com unió de cos-ment-esperit o en un sentit més trascendent, unió de la consciència individual amb la consciència universal.

Avui, el ioga és una pràctica molt extesa pels seus beneficiosos “efectes secundaris”: calma l’estrès, afina el cos, relaxa la ment, entrena les emocions, educa disciplina i paciència i millora l’estat de salut de les persones.

 

Des de Jio s’ofereix la possiblitat de practicar de forma regular Kundalini yoga i també Dru yoga

Kundalini Yoga és un sistema de coneixement sobre el que es fonamenten unes pràctiques que poden portar de forma eficaç a l’estat de ioga i sobretot, que en el camí proporcionen assoliment de salut, saviesa i felicitat i permet rebre tots els beneficis del ioga, des de frenar l’estrés, millorar la salut o gestionar les emocions.

Kundalini Yoga és una tecnologia que havia estat sagrada i secreta. El primier a introduir part d’aquest coneixement fou Carl Jung en els anys 1920-30. Posteriorment, aquestes tècniques arribaren de forma més oberta  perquè Yogi Bhajan va ensenyar-les a occident des de l’any 1969 fins el 2004 en que va traspassar.

El programa regular JIO de Kundalini Yoga ofereix sessions diàries d’uns 80 minuts, estructurades segons Y. Bhajan va ensenyar. El que diferencia JIO és la cura a l’hora de triar els exercicis o kriyas, treballant en cicles temàtics, la puresa de les ensenyances i a la vegada l’adaptació a la nostra cultura en les explicacions i els estudis científics sobre la validesa i evidència d’aquestes pràctiques. Tots els professors i instructors estan acreditats pel Kundalini Research Institute de U.S.A.

La flexibilitat d’aquest Programa permet que cada practicant decideixi el número de sessions a realitzar cada setmana i pot venir a qualsevol horari.

Aquesta fòrmula s’ajusta a l’estil de vida de ciutat, on feina i desplaçaments consumeixen molt temps i dificulten la planificació.

IMG_0779

Progama Regular de Kundalini Yoga

Cuando hablamos de yoga nos referimos a una práctica muy antigua, que ayudaba a lograr lo que se llamaba un estado de “yoga”, es decir, un estado de unidad. Podemos entender unidad como unión de cuerpo-mente-espíritu o en un sentido más trascendente, unión de la conciencia individual con la conciencia universal.

Hoy, el yoga es una práctica muy extendida por sus beneficiosos “efectos secundarios”: calma el estrés, afina el cuerpo, relaja la mente, entrena las emociones, educa la disciplina y la paciencia y mejora el estado de salud de las personas.

Kundalini Yoga es un sistema de conocimiento sobre el que se fundamentan unas prácticas que pueden llevar de forma eficaz en el estado de yoga y en el camino proporcionan salud, sabiduría y felicidad. Ello permite recibir todos los beneficios del yoga, desde frenar el estrés, mejorar la salud o gestionar las emociones.

Kundalini yoga es una tecnología que había sido sagrada y secreta. Llegó a occidente por primera vez documentada por Carl Jung en la dècada de 1920-30. Posteriormente, estas técnicas han llegado abiertamente a nuestras manos por que Yogui Bhajan las enseñó a occidente desde 1969 hasta 2004 en que falleció.

El programa regular JIO de Kundalini yoga ofrece sesiones diarias de unos 80 minutos, estructuradas según enseñó Y. Bhajan. Lo que diferencia a JIO es el cuidado a la hora de elegir los ejercicios o kriyas, trabajando en ciclos temáticos, la pureza de las enseñanzas y al mismo tiempo la adaptación a nuestra cultura en las explicaciones y los estudios científicos sobre la validez y evidencia de éstas. Todos los profesores e instructores están acreditados por el Kundalini Research Institute de U.S.A.

La flexibilidad de este Programa permite que cada practicante decida el número de sesiones a realizar cada semana y puede venir a cualquier horario.

Esta fórmula se ajusta al estilo de vida de ciudad, donde trabajo y desplazamientos consumen mucho tiempo y dificultan la planificación.